Ringkonvolut mit Chrysopras

Ringkonvolut mit Chrysopras